Анонимные алкоголики 728*90-2

ГлавнаяНовости«Иман айнасы» телебадарламасына 1 жыл!

«Иман айнасы» телебадарламасына 1 жыл!

10 сентября 2012 - Красотка Сью
«Иман айнасы» телебадарламасына 1 жыл!

«Иман айнасы» телебадарламасы азастан мсылмандары діни басармасы, Ислам мдениеті мен білімін олдау оры жне азастан лтты арнасыны орта жобасы деп айтуа болады. Бл жоба уаыт талабынан туындады. Масат – діни ахуалды баылап отыру, халыты діни сауатын молайту, ислам ндылытарын насихаттау, теріс аымдара еріп кетуге жол бермеу, халы ккейінде жрген сауалдара жауап табу, имамдармен халыты жиірек жздестіру, оамды діни мселелерді ашы талыа салу, азастан мсылмандары діни басармасы станып отыран бу Ханифа мзхабы бойынша дстрлі Исламды насихаттау болып табылды.

Бадарлама бір жыл ішінде ала ойан осы масаттарды десінен шыа білді. Мселен, онда азіргі оамда дау тудырып отыран кптеген діни мселелер арастырылды. Ктерген ай мселесі де оамда ткір, жртты дрліктіріп отыран дниелер. Міне, «Иман айнасы» бадарламасы осындай мселелерге мемлекет пен діни басарманы ресми кзарасын білдірумен, жастара дрыс баыт-бадар, тлім-трбие берумен, халыты сауат ашумен ерекшелене білді.

Ислам мдениеті аза мдениетімен талай асырдан бері тонны ішкі бауындай етене араласып кетті десек те, бгінгі кні елдегі алыптасып келе жатан діни кзарас пен мдениетті айта арастыру керек болып отыр. Неге десеіз, намаз оымаан ата-анасынан блектену, бірге ас ішпеу, белгілі бір категорияда басаларды кпір санау, жаа тскен келінні беташарда слем салмауы, киімні бірыай ара тстісін тадау, мешіт имамдарынан грі топ мшелеріне кбірек ла асу, орта ымыраластытан грі талас-тартыс, дау-дамай жиі тудыру, дстрге ырын арау, музыка аспаптарын харам санау секілді толып жатан мселелер бгінгі кні діни сауаты тмен бара халыты рі-срі кйге тсіруде. Осындай таырыптарды озап, оан білікті дін мамандарын сйлету, оам айраткерлеріні де бл трыдаы пікірін беру, бл даулы мселелерге шешім іздеу, дрыс жауаптарын халыа жеткізу, дрыс оамды пікір алыптастыру, міне бларды барлыы да «Иман айнасы» бадарламасыны таырыпты аясына кірді.

Осы трыдан келгенде «Иман айнасы» бадарламасыны ктерген жгі ауыр, жауапкершілігі лкен деуге болады.

Бадарламаа бас мфтиіміз .Дербіслі хазіреттен бастап, кптеген білікті имамдар, дінтанушылар атыстырылды. оам айраткерлерінен Парламент депутаттарынан бастап, нер адамдарына дейін белсене араласты. Бны брі де бадарлама жымыны татулыы мен з ісіне деген жауаптылыымен жзеге асты.

Дінімізде бір саатты лшылыты зі айтарлытай бааланса, халыа талмай-жалыпай жыл он екі ай ызмет крсету, жрта жасы мен жаманды ажыратып беру ол да з дегейінде лкен сауапты іс болды деуге толы негіз бар. сіресе, кгілдір экранды рпа трбиесі, оам тыныштыы секілді ізгілікті іске ызмет еттірген бауырларымыз елге е керекті іс жасады деген ойдамыз.

Бір жылдыымен ттытап, бадарлама жымына толаай табыс тілейміз! Алдаы уаытта да дін саласындаы зекті таырыптарды озап, ел ыыласына блене берсін. Иманны шын айнасына айналып, оам сол айнаа арап зіні бет-бейнесін тзей берсін деген тілек айтымыз келеді.

МДБ-ны бірінші наиб-мфтиі,

«зірет Слтан» мешітіні бас имамы

айрат Жолдыбайлы.

Рейтинг: 0 Голосов: 0 630 просмотров

 

 

все алкоголики бросают пить. Некоторым удается это при жизни