Дмитрий Чуприна. Солнце взойдет

ГлавнаяНовостиДос тадауды маызы

Дос тадауды маызы

18 сентября 2012 - Интерн

Жалызды тек Аллаа жарасан дегендей,  адам баласы зімен зі жападан жалыз, жеке дара мір сруі ммкін емес. Керісінше  оам жне оршаан ортамен тыыз байланысып, йлесімде мір среді.  оамдаы рбір жеке тла шін оны ата-анасы мен аайын-туысы жне зіні отбасыны рлі ерекше, алайда досты жні бір баса. Себебі досыа сырыды айтып, ойыды блісесі, таламыды таластырып, зіліді жарастырасы, уайымыды ортатасып, уанышыды блісесі т.б. Дос болу деген біреуді ойынан  шыаран плсапасы емес, бл тсінік адама  Алла Таала тарапынан берілген, соан сай оны зіндік сезімі, лззті мен жемісі бар. кінішке орай азір бізді оамда кеше ана жанашыр дос болып жргендер, бгін бір-бірін крместей болып алуы алыпты нормаа айналан сияты.

Неге? йткені, дос тадаудаы уелгі шарттар баста дрыс рылмаандытан. Басаша айтанда, адамдар саясат шін, есеп-исап шін немесе ызмет бабымен т.б. себептермен уаытша дос болады. Сондытан  дос тадаанда кездейсо кездесулерге емес, наты адами асиеттерге мн беру керек.

Дос тадаан кезде е уелі  діни сеніміне арау керек. Себебі жрегінде Аллаа деген иманы бар адам ешкімге иянат жасамайды, Алладан орады. Сонымен атар иманды адам рдайым маайындаыларды ізгілікке шаырып, Алла разылыы шін сауапты істерді істейді. Орындалан  рбір сауапты іс з иесіне тек аыретте ана емес, осы дниеде де жемісін береді. Алла Таала ондай адамдарды  отбасын бле-жаладан орап, сапара шыса жолын жеілдетіп, кп жадайда жасылы істерге себепші ылып ояды. Оны шарапаты сізге де тиіп жатады.

Дос тадаанда оны дебіне арау керек. йткені досы депсіз болса, сонымен алысып жйке аарады, оан осымша оны жат ылытары саан да  жуы ммкін. Одан кейін мінез-лына арау керек. Абай атамыз айтандай:

Бес нрсеге асы бол,

Бес нрседен ашы бол,

тірік, сек, матанша,

Еріншек бекер мал шашпа…  Бл мінездер Жаратушыа жаымсыз, рі пендеге де жне оны достарына да ешандай пайда бермейді.

Біліміне арау. Адамды демілейтін оны киімі емес, алан білімі, дрыс дниетанымы. азата «кзі соырмен дос болсада, ккірегі соырмен дос болма» деген дана сз тегін болмаса керек. Пайамбарымыз (ол кісіге Алланы игілігі мен слемі болсын) хадисінде мынандай оиа баян (жалпы маынасы) етіледі: «Баяыда ш дос сапара шыыпты. Олар сапар барысында жауан жабырдан пана іздеп тауды бір гіріне тыылады. шеуі гірге жайасып жатанда, кенеттен гірді аузына лкен бір тас келіп жауып алан. Олар сырта шыуы шін, барлы адами рекеттерді істеп, тырысанымен оды нтиже болмайды. Сол уаытта олар ендігі жрдем тек бір Алладан екенін тсініп, онда біз да тілейік, біра дамыза зімізді шынайы Алла шін істелген амалымызды себеп ылайы деп бір ауыздан келіседі. Сйтіп бірінші дос ол жайып, зіні жасы бір амалын себеп ыла Алладан да тілейді, да аяталысымен гір аузындаы тасты озаланы естіледі. шеуі уаныштан жгіріп барса, шыныменде тас жептуір жылжыан, біра адам сыйатындай емес. Тура осылайша алан екі дос та  да тілейді, Алла Таала даларына жауап беріп, нтижесінде тас адам сыйатындай млшерде ашылады. ш дос бостандыа шыады».

алымдар осы хадистен бірнеше даналытар шыарады: біріншіден, бл достар здеріні жасы амалдарын шынайы Алла шін істеген, екіншіден, бл достарды шеуіні де  Аллаа сенімдері берік болан, егерде оларды ішінде біреуі пасы болса, блкім бндай мжиза болмауы да ммкін еді. Иманына арап дос боланны аыреттегі артышылыы да жо емес. ранда Алла Таала айтады: «Сол кні тауалардан баса достар, бір біріне дшпан болады». 43\66. Себебі досы иманнан алыс болса, ол рдайым зіні рухани сауатсыздыыны кесірінен сауабы жо, керісінше кн болатын істерге шаырады. Сондытан ондай достар аыретте бір біріне жау болады. Олай болса дос тадауда ателеспеіз…

Таукен АЙТБАЕВ

Источник: http://www.namys.kz/?p=12107

Рейтинг: 0 Голосов: 0 912 просмотров

 

 

все алкоголики бросают пить. Некоторым удается это при жизни