Анонимные алкоголики 728*90-2

ГлавнаяНовостиДінтану жасы пн. Ал АЗАТАНУ ше?

Дінтану жасы пн. Ал АЗАТАНУ ше?

27 сентября 2012 - Интерн

Туелсіз елміз. Осы сзді маынасына кім  аншалыты барады екен. Бгінде туелсіздік туы желбірегелі  жиырма бір  жыл толалы тр. Бл рине       дамушы ел шін те аз мерзім. Мен зге   мемлекеттерді тарихын саралай отырып елімізді осы кнге дейін жеткен жетістігіне таалам. Осы баыттан айнымай тек ала жріп отырса кп замай ауарлы елдермен тереземіз те болары аны. Ол шін е бастысы бізге  Ел басымыз айтандай  тынышты пен тратылы керек. Бізді ішкі саясатымызды тратылыын кндейтіндер жо емес. азастан кп лтты, кп конфециялы ел болып саналандытан барлы лт пен діни сенімні кілдері бір біріне рметпен арауы маызды болып табылады . Осыны негізге ала отырып «Діни ызмет жне діни бірлестіктер туралы» зада мынадай жолдарды крсетіп туге болады. « азастан халыны діни мрасымен йлесетін баса да діндерді рметтейтінін, конфессияаралы келісімні, діни тааттылыты жне азаматтарды діни нанымдарын рметтеуді маыздылыын танитынын негізге алады». Яни з дінін, з тілі мен рыпын сатай отырып зге лтты  мдениетін рметтеуге шаырып отыр. Бны мен не шін айттым.  азіргі кезде елімізге е ауіптісі дін аралы тыныштыты сатау ауадай ажет. Елімізде соы деректерге жгінсек трлі діни йымдар мен топтарды саны  трт мынан асып жыылыпты. Бл дегеніміз зін дрыс жолда жрміз деп санайтындарды оама трт мынан астам трлі идеяларды таратуда деген сз. Осы орайда еліміз ткен жылы  жаа за абылдап  ата адаалауа бет брды. Мектептерге дінтану пнін енгізген болатын. Демек ауіпті мектеп маайына  жеткені. Брін у баста осы мектептен бастау керек еді. Дінтану пнін мектепке енгізгені дрыс рине , біра бл пнде не ткізіледі. аза мектептері исламды, орыс мектептері православты оытады ма? Елімізде трлі лтты мектептері бар неміс, корей мектептері нені оытпа сонда? Жрайды ешандай дінге басымдылы берілмей дінтанушы мамандар оытып ісіміз нтижелі шыан кнні зінде  мнымен тек еліміздегі діни йымдарды санын азайтамыз. Яни  оушылар санасына аиат дін исламны матурилік баыты  мен орыс православты шіркеуді сенімі дрыс деген ой алыптасады.  Менін айтпаым осы дінтану пнінен брын дл азыр «азатану» (немесе дстр тану) пнін енгізу орынды деп санар едім. Себебі зін азапын деп санайтындар елімізде алпыс проценттен асты. Біра аза тарихын, тілін, дстрін шала білетін аза атаулары алпыс процентті лесін азайтпаса кбейтпейтіні аны. Блай дейтінім з дстрі мен  тілін білмейтін, лтын танымайтын адамнан лтына деген сйіспеншілігі бола оюуы  екі талай. Жалпы бл пн туралы ысаша тсіндірме беріп кетейін.

  • «азатану» 1-9сынып аралыында оытылатын негізгі пн ретінде енсе.
  • Пнні оытылу негізі: аза  халыны салт дстрі, діни рпы, мдениеті мен нері жне аза халыны трлі ндылытарын амтиды.
  • Бл пн оушыны отанды сйуге шаырып патриотты сана алыптастырып, елімізді табии байлытарын су,жер, ауа,табиатты аялауа йретеді
  • Аталмыш  пн аза жне орыс тілінде тіле береді. Тіпті зге тілдеде . (жергілікті мектепті ынайына арай) Себебі азастанды отаным деп санайтын рбір оушы аза халыны дстрін білуі тиіс.
  • Сондайа азастана оныс аударып келген зге лттарды аза халыны алдында арыздар екенін жне бгінгі рпаты ата баба алдында борыштар екенін ындыру керек
  • Мемлекет аржысын немдеуге электр уатын тиімді пайдалануа, мелекет меншігіне лкен жауапкершілікпен арауа, сондай а немшілдікке йрететін пн болып табылады.

Осы  ізгі асиеттерді бойыа жастайынан сііріп скен бала ерте айдаы бір секта, болмаса трлі топтара еріп кетуі ммкінбе?  Аталан пн енгізілсе біз тек діннен келетін ауіптен ана емес трлі елімізге келетін ауіптен сатанан болар едік. Бір лтты з ндылытарын жоалтан кннен бастап згенін ндылытарын бойына сііру процесі басталатыны тарихтан белгілі. Бл батысты брынан жргізіліп келе жатан саясаты. Ащы да болса шынды азіргі кезде оам тгел батысты субмдениетіне ынты болып отыр. Блай дейтінім біз батыс десе демократия жне  ар яттан жрдай оамды кз алдымыза елестетеміз. Шын мнінде батыс олай емес. лыбританя , Германия, Франция т.б батысты алпауыттарында оам млде басаша. Шынайы демократияны нормаларына сай адамгершілік пен жауапкершілікке  атты мн береді. Ал біз тек клекелі жаын ана кремізде оны асыра орындаймыз. Елімізді жастары аншалыты білімді боланы мен сол білімді бір ойа жиып стап тратын рухани кш жо. Тек жан жаты апараттар мен жаа технологияны тілін тсінуге ана ызыушылыымыз кн санап артып келеді. Бл рине жасы. Біра білгенімізді бір ой тірегіне шоырландыруымыз керек ой. Жалпы ортындылай келе мен дінтану пніні мектепке енгізілгеніне арсы емеспін, біра «азатану» пнін неге енгізбеске. Жаандану дуірінде дстрінен бір стке кз жазып алса бстте а тегінен айырылып жтылып кетуі ажап емес. Сондытан бізді ішкі рухымыз мыты болса сырттан келер ауіпте азаяр еді. Ол шін тек аза ана емес бкіл азастанды болып орта аза  мдениетін бойымыза сііру ажет. Бл зге лтты мдениетін мойындамау болып саналмайды. айта бірлігіміз ныайып кркейе тсеріміз аны.

Ержігітов Марат.
азУ. Философия жне Саясаттану факультетіні 3-ші студенті.

http://makala.kz

Рейтинг: 0 Голосов: 0 1059 просмотров

 

 

все алкоголики бросают пить. Некоторым удается это при жизни